7 Mart 2013 Perşembe

MAHMUT ESAT BOZKURT'U ANLAMA KİTAPLARI


Cumhuriyet Devrimimizin büyük ideologu Mahmut Esat Bozkurt'u, 21 Aralık 1943 günü kaybettik. Aslen Aydın Kuşadalı olan Bozkurt, İsviçre'de hukuk doktorasını yaparken vatanın işgali üzerine arkadaşı Şükrü Saraçoğlu ile birlikte yola çıkarak gelmiş ve silaha sarılarak mücadele etmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan Meclis'e de milletvekili seçilmiş ve bu görevini de Ağustos ayında an-cak yerine getirmiştir. Çünkü o tarihte Kuşadası Kuvayi Milliye Komutanı olarak, işgalci Yunanlılarla uğraşmaktadır. Genç yaşta da İktisat ve Adalet Bakanlıkları yapan Bozkurt, Fransa ile Türkiye arasındaki Bozkurt- Lotus gemisi davasına baktığı ve
Türkiye lehine hallettiği için de so- yismi olarak "Bozkurt "u Mustafa Kemal'in armağanı olarak almıştır.


GENÇ YAŞTA BAKAN OLDU

Bozkurt'u daha çok adalet ala-nındaki büyük yeniliklere attığı imzayla tanıyoruz. Medeni hukuk onun eseridir. Adliye'nin yeniden inşası da öyle... Bununla da kalmayan Bozkurt, Ke- ; malizmin ideologunu yazmış ve üniversitelerde dersler vermiştir. Yine gazetelerde günlük düşün-celerini de yazarak bizle- . re armağan etmiştir. Atü- türk'ün değer verdiği bir devrimci gençtir. Bozkurt o dönemde birçok isim gibi genç yaşta büyük so-rumluluklar üstlenmiş ve bunun da üstesinden gelmiştir. Devrimin
ateşli çocuklarıdır. Mustafa Necati, Reşit Galip, Vasıf Çınar ve daha nice isimler gibi devrimimizin unu- tulmazlarındandır...


ATATÜRK İHTİLALİ


Bozkurt'u anlama adma onun eserlerini sizlere tanıtmak istiyorum. En önemli eseri "Atatürk îh- tilali"dir. Kaynak Yayınlan 2003 yılında bastı. Çok iyi bir eser. Boz- kurt'un devrimler ve dünyadaki gelişmeler hakkındaki görüşlerini geniş bir şekilde yer veriyor. Ay-rıca ağırlıklı olarak da Türk Dev- rimi'nin safhalarım anlatıyor. Mutlaka okunması gerekiyor. Çok iyi de hatip olan Bozkurt, gazetelerde yazdığı makalelerini de yine Kaynak Yayınları bir araya getirerek bastı: 2005 yılında "Masonlar Dinleyiniz", "Aksak De- mir'in Devlet Politikası" ve "Liberalizm Masalı". "Masonlar Dinleyiniz" çok ilginç bir kitap. Kemalistlerin, Masonluğa ilişkin görüşleri pek bilinmez. Bunu öğrenme açısından anlamlı. Masonluğu, emperyalizmin bir uzantısı ve siyaseti olarak görüyor. Li-beralizm kitabı ise Kemalistlerin ekonomi görüşünü yansıtıyor. Bozkurt üzerine yapılmış önemli araştırma eser ise Atatürk Araş-tırma Merkezi tarafından 2003 yılında basılan Doç. Dr. Şaduman Halıcı'nın biyografik çalışması. Bu eser de çok kapsamlı ve öğretici. Onun üzerine yazılmış son kitap ise geçtiğimiz ay çıkan Kuşadalı eğitimci yazar Nail Topal'ın hazırladığı kitap. O da akıcı dili ve anlatımıyla okunması gerekiyor. Yöresel araştırma ürünü bilgüer de yeralıyor. Topal'ı bu güzel çalışmasından dolayı kutluyoruz... ölümünün 70'nci yılında büyük devrimciyi saygıyla anıyoruz...Kaynak:  Aydınlık Kitap Eki